Webont­wik­ke­ling

Design

Jouw website wordt vanaf stap één ont­wik­keld met het oog op design. Dit zie je terug in de kwa­li­teit en pro­fes­si­o­na­li­teit die jouw website uit­straalt. 

Doel­groe­pen

Wij ont­wer­pen jouw website voor alle type appa­ra­ten en voor alle doel­groe­pen. Jong of oud, man of vrouw, con­su­men­ten of B2B. Alles is moge­lijk!

Ont­wik­ke­ling

De tools waar wij mee werken bieden ons een sta­bie­le fun­de­ring om op te bouwen. Ze zorgen er ook voor dat jij jouw website mak­ke­lijk kunt beheren. 

Waar wij in uit­blin­ken

Bran­ding

Jouw nieuwe website maakt plaats en ruimte voor jouw eigen bran­ding en zal naad­loos aan­slui­ten op deze visie.

Web Design

Laat het Design jouw bedrijf in een modern jasje steken, met kwa­li­teit en res­pon­si­ve­ness in gedach­te.

Search Engine Opti­mi­za­ti­on

Wordt gevon­den door een goede SEO basis die vanaf de eerste stap in jouw website wordt geïm­ple­men­teerd.

h
Content Stra­te­gie

Goede teksten en afbeel­din­gen maken of kraken een website. Dit werkt natuur­lijk hand in hand met SEO.

Infor­ma­tie Archi­tec­tuur

Een dui­de­lij­ke struc­tuur zowel in front-end als back-end zorgt voor tevre­den­heid voor jou en de klant.

Busi­ness Con­sul­ting

Door onze erva­ring met Web Design kunnen wij jou door het proces van een nieuwe website bege­lei­den.

Werk met een team van gekwa­li­fi­ceer­de desig­ners

Ont­wik­ke­len met design in gedach­te is wat wij doen en dit uit zich in de web­si­tes die wij maken. De laatste web­trends en ont­wik­ke­lin­gen zijn bekend terrein voor onze desig­ners en hierin blijven wij altijd groeien. 

Fun Facts

Sinds ons bestaan hebben wij het vol­gen­de al weten te rea­li­se­ren.

Blije Klanten

Vol­tooi­de Pro­jec­ten

Locatie

Team Lid

Wij zijn ook hosting experts

Wij bieden jou een plat­form waar jij al jouw website gere­la­teer­de zaken kunt regelen. Hosting, domei­nen, mailing en meer. 

Wat we doen

Voor meer infor­ma­tie over wie wij zijn, wat wij doen en waar wij voor staan kun jij terecht op de Over Ons pagina.

Ik ben van het begin tot eind bij elke proces betrok­ken en dat is ook wat ik het liefste doe. Om na hard werken een prach­tig resul­taat en tevre­den klanten te zien is waar ik het voor doe.

Amrit Dhillon

Eige­naar, Desig­ner en tech­neut

Onze gestruc­tu­reer­de Proces & Work­flow.

Door het struc­tu­re­ren en stan­daar­di­se­ren van onze proces en work­flow wordt er dui­de­lijk­heid gecre­ëerd voor ons én jou. Dit biedt jou een over­zicht van waar wij ons mee bezig houden. 

Natuur­lijk kunnen wij zonder jouw hulp niet jouw per­fec­te website rea­li­se­ren. Geluk­kig zie jij nu in ons proces wanneer wij jou zullen inscha­ke­len en voor welke stap in het proces dit zal zijn.

Project Onder­zoek

Er wordt onder­zoek gedaan naar jouw bedrijf met de hierbij beho­ren­de eisen en wensen.

Wire­fra­mes

Er wordt een wire­fra­me voor­ge­legd die past bij de uit­stra­ling van jouw bedrijf.

Design

De design fase wordt gestart en het kleu­ren­the­ma, afbeel­din­gen en lay-outs worden samen­ge­steld.

Ont­wik­ke­ling

In de ont­wik­kel­fa­se komen alle puz­zel­blok­jes samen. Na afron­ding is jouw website een feit!

Let’s Work Together

Samen kunnen wij jouw website com­pleet bouwen of ver­nieu­wen en ben jij met jouw bedrijf klaar voor de moderne online wereld. Ben jij er klaar voor? 

6 + 1 =