Web Design & Hosting onder één dak

Hosuto staat voor het leveren van een com­pleet pakket. Van Web Design, tot hosting en mailing. Je kunt voor alles terecht bij ons. Door het brede aanbod kunnen wij jou bedie­nen van het begin tot eind, waar­door alles op elkaar afge­stemd is. Dit is jouw laatste en enige stop voor een nieuwe website.

Ben je op zoek naar een nieuwe website?
Daar kunnen wij je zeker mee helpen! Wij zullen samen met jou inven­ta­ri­se­ren wat je behoef­ten en wensen zijn, of je al ideeën hebt voor de website en of je een huis­stijl hebt die terug moet komen in het ontwerp van de website. Als wij deze infor­ma­tie ver­za­meld hebben gaan wij aan de slag om jouw droom website te maken die voldoet aan alle eisen.
Wil je je huidige website ver­be­terd of bij­ge­werkt hebben?
Als je denkt dat je huidige website aan ver­nieu­wing toe is dan is dat meestal ook zo. Laat ons weten wat jouw wensen zijn voor je bij­ge­werk­te website en dan laten wij u weten of dit moge­lijk is. Daar­naast zullen wij ook altijd aan­kaar­ten wat er nog meer ver­be­terd kan worden, en ook waarom dit zo is.

Wat we doen

Wij focus­sen ons op webont­wik­ke­ling, hosting en CMS. Dit is dé kern Hosuto. De tech­nie­ken blijven ont­wik­ke­len en wij ont­wik­ke­len mee, zodat wij onze aanbod van  dien­sten en ser­vi­ces kunnen uit­brei­den.

Webont­wik­ke­ling

Wij ont­wik­ke­len web­si­tes die voldoen aan de stan­daar­den van tegen­woor­dig. Deze web­si­tes zijn zo inge­richt dat ook jij deze kunt beheren na ople­ve­ring.

Hosting

Jouw website wordt gehost op zeer kwa­li­ta­tie­ve servers met gega­ran­deer­de resour­ces. Dit resul­teert in een website die snel laadt en goed bevei­ligd is. 

CMS

Word­Press is het CMS die wij gebrui­ken, zodat wij een goede fun­de­ring hebben om jouw website te bouwen en jij jouw website mak­ke­lijk kunt beheren.

Bran­ding

Jouw nieuwe website maakt plaats en ruimte voor jouw eigen bran­ding en zal naad­loos aan­slui­ten op deze visie.

Web Design

Laat het Web Design jouw merk uit­stra­len in een modern jasje, waar kwa­li­teit voorop staat.

Search Engine Opti­mi­za­ti­on

Wordt gevon­den door een goede SEO basis die vanaf de eerste stap in jouw website wordt geïm­ple­men­teerd.

Infor­ma­tie Archi­tec­tuur

Een dui­de­lij­ke struc­tuur zowel in front-end als back-end zorgt voor tevre­den­heid voor zowel jou als jouw klant.

h
Content Stra­te­gie

Goede teksten en afbeel­din­gen maken of kraken een website. Dit werkt natuur­lijk hand in hand met SEO.

Busi­ness Con­sul­ting

Door onze erva­ring met Web Design kunnen wij jou door het proces van een nieuwe website bege­lei­den.

Recent Werk

Kijk hier­on­der voor de meest recente pro­jec­ten waar wij aan gewerkt hebben.

Let’s Work Together

Samen kunnen wij jouw website com­pleet bouwen of ver­nieu­wen en ben jij met jouw bedrijf klaar voor de moderne online wereld. Ben jij er klaar voor? 

14 + 4 =