Amrit Dhillon

Amrit Dhillon

Eige­naar, desig­ner, tech­neut

Al sinds ik inte­res­se had in web­de­sign, hosting en alles erom­heen zag ik al voor mij hoe ik in de toe­komst mijn eigen bedrijf zou begin­nen. Nu zijn we zo ver dat ik mijn vaar­dig­he­den, cre­a­ti­vi­teit en passie kwijt kan en ik geniet er volop van.

Niet alleen in mijn privé leven pak ik hosting en web gere­la­teer­de zaken op. Ook op mijn stage en werk greep ik de kans zodra ik deze voor ogen zag. Het had dus eigen­lijk ook niet anders gekund dan dat ik hier ooit zou staan.

Omdat ik deze passie wil delen met de rest van Neder­land en alle klanten die het kunnen gebrui­ken ben ik Hosuto gestart. Ik zie mijzelf als een cre­a­tie­ve en com­mu­ni­ca­tie­ve ICT’er (geek), dit zorgt ervoor dat ik de wensen en doelen van klanten goed inzie en dit goed weet te ver­ta­len naar een website die de klant met trots aan zijn klanten en naasten kan laten zien.

Als een foto meer dan duizend woorden spreekt, dan spreekt een website vol­le­di­ge boek­de­len.

Wat bekent Hosuto

Hosuto is de Japanse ver­ta­ling van het Engelse woord “Host”, in het Neder­lands bete­kent dit “gast­heer”. Wij hebben gekozen voor deze naam, omdat het woord Host gebruikt wordt voor servers die gebrui­kers of andere servers bepaal­de gege­vens aan­bie­den. In ons geval gaat het om een web­ser­ver die web­si­tes aanbied aan alle bezoe­kers.

Er is niet alleen gekozen voor de Japanse ver­ta­ling omdat het mooi klinkt of er leuk uitziet. Japan­ners zijn mensen die een onge­ken­de toe­wij­ding hebben aan het spe­ci­a­li­se­ren in hun beroep/hobby. Hier­door per­fec­ti­o­ne­ren zij de “kunst” van hun beroep/hobby, precies wat wij ook willen doen.

Wat bete­kent veel voor ons

Dat wij geza­men­lijk met de klanten mee kunnen en mogen groeien. Onze voor­uit­gan­gen zijn jouw voor­uit­gan­gen en anders­om ook. Dit besef­fen wij dan ook al te goed. Wij zien daarom ook graag dat de jij betrok­ken bent bij ons proces van begin tot eind, zodat jij al die tijd de moge­lijk­heid hebt om mee te denken, feed­back te geven, vragen te stellen of gewoon voor de gezel­lig­heid.

Ook het contact na de ople­ve­ring van de website is voor ons van uiter­ste belang vanwege de groei die wij beiden maken. Bij groei komen ver­an­de­rin­gen kijken en die ver­an­de­rin­gen moeten aan de wereld getoond worden. En wat is een betere manier om dit te doen dan op jouw prach­ti­ge website!

De toe­komst van Hosuto

Wij willen natuur­lijk groeien! Voor­na­me­lijk in onze klan­ten­kring zodat wij nog betere appa­ra­tuur en ser­vi­ces kunnen faci­li­te­ren voor AL onze klanten. Ja inder­daad, AL onze klanten. Wij vinden het belang­rijk dat wij lekker onszelf blijven en één op één contact met klanten blijven behou­den. 

Onze CORE van webont­wik­ke­ling en hosting zal altijd zo blijven, maar wij sluiten onze deuren niet voor al het moois en alle inte­res­san­te ont­wik­ke­lin­gen die ons bedrijf kan en mag maken in de toe­komst. Daarom nodigen wij jou, als klant uit om hierin met ons mee te denken, want wij doen dit zeker voor jou.

Ben je ook toe aan een (nieuwe) website?

 

Neem via het con­tact­for­mu­lier of tele­fo­nisch contact met ons op.

Om het jou gemak­ke­lijk te maken kunnen wij bij jou langs­ko­men op kantoor, aan huis of in een gezel­li­ge café. Hier kunnen wij bespre­ken wat jij wilt en wat jij denkt nodig te hebben. In dit gesprek zullen wij aan­ge­ven wat wij jou kunnen bieden en wat wij denken dat jij nodig hebt om jouw doel te berei­ken.

Wij streven natuur­lijk naar een nieuwe enthou­si­as­te klant met wie wij een mooie samen­wer­king kunnen hebben. Maar wij zijn al blij als wij jou goede infor­ma­tie en dui­de­lijk­heid kunnen geven, zodat jij vooruit kunt gaan met jouw bedrijf. 

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content set­tings. You can also style every aspect of this content in the module Design set­tings and even apply custom CSS to this text in the module Advan­ced set­tings. Name Goes Here

Let’s Work Together

Samen kunnen wij jouw website com­pleet bouwen of ver­nieu­wen en ben jij met jouw bedrijf klaar voor de moderne online wereld. Ben jij er klaar voor? 

2 + 4 =